Cryptointrend
thailand, tax, transaction, money transfer

ถ้าไม่เสียภาษีเงินดิจิทัล คุณต้องรับโทษอะไรบ้าง?

ช่วงเวลาที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ดีเท่าที่ควร แต่ธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมีความโดดเด่นและได้เงินกำไรมากกว่า สำหรับประเทศไทยเองก็มีการเข้าทำธุรกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมสรรพากรและกรมการคลังของไทย จึงได้กำหนดการเก็บภาษีเงินดิจิทัลที่จะต้องจ่ายให้ตรงเวลาและจ่ายทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องทำตามกฎหมายของไทย แต่ถ้าพลาดการจ่ายภาษีหรือจงใจจะปกปิด คุณอาจจะได้รับโทษมากกว่าที่คุณคาดคิดไว้!

ไม่เสียภาษีดิจิทัล คุณอาจต้องรับโทษมากกว่าที่คิด!

การเสียภาษีดิจิทัลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจรุ่นใหม่ มีการกำหนดกฎหมายมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจด้านเงินดิจิทัลทุกประเภท จึงต้องชำระภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะทำผิดกฎหมายได้ โดยโทษที่คุณอาจจะได้รับจากการไม่ยอมชำระภาษีดิจิทัลตามเวลาจะมีดังต่อไปนี้

1.จ่ายค่าเบี้ยปรับ

ถ้าไม่ชำระภาษีดิจิทัลตามกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าภาษีเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ถ้าเลยการชำระภาษีดิจิทัลตามกำหนดเวลามากเกินไปอาจจะถูกออกหมายเรียก ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบเรื่องเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นและต้องเสียเบี้ยค่าปรับอีก 1-2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระอีกด้วย

2.เสียค่าปรับ

ถ้าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภ.ง.ด. 90, 91 และ 94 ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ถูกวางไว้ จะต้องรับโทษทางอาญาและเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3.รับโทษจำคุกและเสียค่าปรับ

ถ้าจงใจที่จะปกปิดหรือแจ้งข้อความเป็นเท็จ มีการแสดงหลักฐานปลอมและมีเรื่องของการฉ้อโกง เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจะได้รับโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และมีการปรับเป็นเงินมูลค่าตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท

4.โทษทั้งจำและปรับ

ถ้ามีเจตนาละเลยเรื่องการยื่นแบบแสดงภาษี จนกลายเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรืออาจจะถูกโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และอาจได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ

โทษที่จะได้รับ หากละเลยกฎหมายดิจิทัล

หากคุณไม่ยอมทำตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการฝ่าฝืนอย่างเห็นได้ชัดและมีหลักฐาน คุณจะต้องได้รับบทลงโทษของทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังต่อไปนี้

 • หากมีการเสนอขาย ICO แบบไม่ได้รับอนุญาตโดยตรง จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกินกว่าสองเท่าของมูลค่า ICO ที่คุณได้เสนอขายและจะโดนปรับไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาทหรืออาจจะต้องโดนโทษทั้งจำและปรับ
 • หากมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลสำคัญ จะต้องถูกโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินไปกว่า 2 เท่าของมูลค่าหุ้น ICO ที่ถูกระดมทุนและจะต้องไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
 • หากเสนอขาย ICO ไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากทาง ก.ล.ต. จะต้องถูกโทษจำคุกไม่เกินกว่า 1 ปี และถูกปรับไม่เกินกว่า 1 เท่าของมูลค่า ICO ทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยไปกว่า 3 แสนบาท หรืออาจจะโดนโทษทั้งจำและปรับ
 • หากมีการเสนอขาย ICO ในช่วงที่ถูกสั่งระงับ Filing จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินปีกว่า 2 ปี และจะถูกปรับไม่เกินกว่า 2 เท่า ในมูลค่าของหุ้น ICO ที่ระดมทุนไว้ทั้งหมด จะโดนปรับไม่น้อยไปกว่า 5 แสนบาท หรืออาจจะโดนทั้งจำและปรับ
 • หากการเสนอขาย ICO ไม่มีรายงานฐานะทางการเงินกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักลงทุนควรได้ไว้อย่างชัดเจน จะต้องถูกโทษปรับไม่เกินกว่า 1 แสนบาทและจะถูกปรับเพิ่มอีกวันละ 3,000 บาท จนกว่าจะมีการดำเนินงานเสร็จสิ้นและมีเอกสารอย่างครบถ้วน
 • หากเปิดทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไม่ได้รับอนุญาต จะต้องถูกโทษจำคุก 2-5 ปี และจะต้องถูกปรับ 2 แสนบาท พร้อมการปรับเพิ่มอีกวันละ 10,000 บาท ไปตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจนั้น ๆ ฝ่าฝืน
 • การทำสินทรัพย์ดิจิทัลแบบผิด ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องถูกปรับไม่เกินกว่า 5 แสนบาทและจะต้องถูกปรับเพิ่มอีก 10,000 บาท จนกว่าจะดำเนินงานอย่างถูกต้อง
 • หากมีการใช้ชื่อบัญชีซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ใช่ตัวเจ้าของเอง เป็นบัญชีของบุคคลอื่นและนำไปหาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมาย จะถูกโทษจำคุกทันที 1 ปี และปรับไม่เกินไปกว่า 1 แสนบาทหรืออาจจะโดนทั้งจำและปรับ
 • หากมีการใช้บัญชีตัวแทนหรือที่ถูกเรียกว่าบัญชี Nominee ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและทำออกมาอย่างไม่เป็นธรรม จะต้องถูกโทษจำคุกไม่เกินไปกว่า 1 ปี และถูกปรับไม่เกินไปกว่า 1 แสนบาท หรืออาจจะโดนทั้งจำและปรับ
 • หากเกิดการขัดขวางและไม่อำนวยความสะดวกใด ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือยื่นเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด จะถูกโทษจำคุกไม่เกินกว่า 1 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
 • ผู้ที่เป็นผู้จัดการ กรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ จากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ถ้าทำอย่างไม่ถูกต้องแล้วเกิดความเสียหายต่อนักลงทุนกับธุรกิจของผู้อื่น จะถูกโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไปและอาจจะถูกปรับได้สูงสุด 5 แสนถึง 1 ล้านบาท
 • หากมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน การรับเงินกำไร และราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ จนเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดจะต้องถูกโทษจำคุกไม่เกินกว่า 2 ปี และจะต้องถูกปรับตั้งแต่ 5 แสนถึง 2 ล้านบาท หรืออาจจะโดนทั้งจำและปรับ

ดังนั้น หากไม่อยากทำผิดกฎหมายภาษีเงินดิจิทัลและกฎหมายโดยรวมของสินทรัพย์ดิจิทัล คุณควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีและเสียเงินภาษีให้ตรงเวลา เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาเรื่องความผิดพลาดต่าง ๆ และการเสียภาษียังช่วยเพิ่มประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้ดีอีกด้วย

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

sixteen + 3 =

บทความล่าสุด